El CEEC preveu una millora en el sector de l’eficiència energètica a Catalunya.

Un estudi realitzat entre els socis del CEEC analitza l’evolució de l’eficiència energètica a Catalunya en els darrers sis mesos i realitza previsions pel següent mig any.

 

El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) presenta les conclusions d’un estudi que ha realitzat entre els seus socis sobre la situació del sector i la seva evolució en els darrers sis mesos i les previsions en el proper mig any.

Per segon cop, el CEEC ha configurat un baròmetre per tal d’avaluar la situació actual del sector de l’eficiència energètica a Catalunya, en base a la percepció dels seus associats com a representants d’aquest sector, i poder tenir una visió global de l’estat d’aquest àmbit de negoci.

L’enquesta s’ha dut a terme amb la col·laboració dels socis del Clúster i la conclusió principal que se n’extreu és que les empreses del CEEC preveuen que el sector de l’eficiència energètica a Catalunya estabilitza les bones sensacions anunciades fa sis mesos i continuarà millorant en els pròxims mesos. Segons la major part dels enquestats (57,7%), durant els darrers 6 mesos i en comparació amb el mateix període de l’any anterior, les vendes de les empreses associades al CEEC han augmentat més d’un 10% mentre que un 43,3% manifesta que han augmentat menys d’un 10% o s’han mantingut igual. En aquest sentit, el baròmetre assenyala que cap de les empreses ha reduït les seves vendes durant l’últim mig any. Pel que fa a les previsions futures, la pràctica totalitat (96,1%) dels enquestats preveu que les seves vendes es mantindran o augmentaran.

Més llocs de treball

La creació de nova ocupació en el sector de l’eficiència energètica a Catalunya es fa evident: un 88,5% de les empreses participants han assegurat que el nombre d’empleats a la seva organització s’ha man- tingut igual o ha augmentat en comparació amb l’últim mig any.

La pràctica totalitat (96,1%) dels socis del CEEC enquestats confien que el nombre de treballadors en les seves organitzacions es mantindrà o augmentarà durant els pròxims sis mesos, fet que incrementa l’ocupació en aquestes companyies. Només un 3,8% creu que la seva organització pot veure minvat el seu número de treballadors.

Recerca, desenvolupament i innovació

L’estudi del CEEC remarca el fet que un 34,6% de les empreses que han participat en la configuració del baròmetre tenen previst realitzar alguna inversió rellevant per fer créixer el seu negoci. La inversió en R+D+i de les organitzacions que formen part del CEEC ha augmentat o s’ha mantingut en un 96,2%, i totes les corporacions enquestades preveuen mantenir o augmentar la inversió en R+D+i en els propers sis mesos.

La constant evolució dins el sector de l’eficiència energètica a Catalunya fa que un 57% de les empre- ses enquestades tinguin previst llençar al mercat un nou producte o servei.

Des del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya es proporcionen eines per identificar punts en comú entre els socis, per tal de potenciar col·laboracions en el desenvolupament de nous projectes i idees. La bona salut de les empreses que en fan ús es s’observa en el baròmetre, que conclou que el 96,2% de les empreses participants han mantingut o millorat la seva situació en comparació amb els seus competidors.

Entorn econòmic

Aquest estudi també ha analitzat les possibilitats d’accés al crèdit de les empreses segons l’entorn econòmic: tots els enquestats consideren que la situació seguirà igual o millorarà respecte l’any ante-rior. Un 75% de les empreses participants es mostra optimista en la millora del sector públic, segons dades extretes de l’informe del CEEC.

D’altra banda, la perspectiva de creixement en el sector privat per part de les empreses és optimista ja que totes consideren que es mantindrà o millorarà. Pel que fa al mercat internacional, els socis del Clúster enquestats creuen que la situació serà molt positiva, ja que cap enquestat preveu una tendència negativa. Finalment, en el mercat nacional un 96% de les empreses enquestades creu que la situació restarà igual o millorarà.

 

Font: http://www.clustereficiencia.cat/ca/totes-les-noticies/2015/11/16/el-ceec-preveu-una-millora-en-el-sector-de-leficiencia-energetica-a-catalunya-resultats-del-barometre-de-tardor