Instal·lació de sistema monitorització energètic en Agrufruto, S.A.

Client
Agrufruto, S.A.
Any
2023
Sector
Central Fruitera
Tipus de projecte
Instal·lació equips de monitorització

1. Introducció

La instal·lació d'un equip de monitorització és essencial per gestionar eficientment l'energia excedentària d'una planta d'autoconsum solar per generar fred. Aquesta tecnologia permet analitzar la producció solar, el consum importat i altres factors, optimitzant la operació del sistema de refrigeració per a augmentar l'autoconsum solar i reduir la dependència energètica externa. També facilita la detecció d'anomalies i la presa de mesures correctives per mantenir el rendiment òptim del sistema.

2. Projecte

Instal·lació de dataloggers i analitzadors de xarxa en les dues centrals de Torrefarrera i Alpicat, juntament amb sensors de corrent i lectors òptics, permetra capturar i emmagatzemar dades crucials sobre l'energia consumida, generada, exportada i importada.

Aquest sistema proporcionarà  una visió detallada de com es gestiona l'energia dins del sistema, permetent ajustos per optimitzar l'ús de l'energia generada localment, minimitzar l'energia importada i maximitzar el potencial d'exportació. A més, facilita la monitorització i el control continu del rendiment energètic, ajudant a identificar oportunitats d'estalvi i millora de la eficiència.

La implantació de GEplus Energy Manager com a sistema de gestió energètica complementa aquesta infraestructura, ja que ofereix una plataforma integrada per processar i analitzar les dades recollides. Mitjançant aquesta plataforma, podrà obtenir una visió holística del seu perfil energètic, visualitzar informació clau en temps real i generar informes detallats sobre el rendiment energètic. Això permet una presa de decisions informades per a optimitzar l'ús de l'energia, reduir els costos i millorar la eficiència operativa.

3. Desenvolupament

El desenvolupament d'una instal·lació d'equips de monitorització passa per diverses etapes fonamentals:

i. Planificació i disseny: En aquesta fase es determinen els requisits específics del sistema de monitorització en funció dels objectius i les necessitats de l'usuari. Es seleccionen els equips necessaris, com Dataloggers, analitzadors de xarxa, sensors de corrent, etc., i es defineix la seva distribució a la instal·lació.

ii. Instal·lació física: Un cop definit el disseny, s'efectua la instal·lació física dels equips a la ubicació prevista. Això pot implicar la instal·lació de sensors, dispositius de captura de dades i cablejat necessari per connectar tots els components.

iii. Configuració i connexió: Un cop instal·lats, els equips es configuren segons les especificacions del sistema. Això inclou la programació dels Dataloggers, la calibració dels sensors i l'establiment de connexions amb els analitzadors de xarxa i altres dispositius.

iv. Test i verificació: Abans de posar en marxa el sistema de monitorització, es realitzen proves exhaustives per verificar el correcte funcionament de tots els components i la precisió de les mesures. Això pot incloure simulacions de situacions reals per assegurar que el sistema respongui adequadament.

v. Posada en marxa i entrenament: Una vegada completades les proves, es posa en marxa el sistema de monitorització i es proporciona formació al personal encarregat de la seva operació i manteniment. Això assegura que els usuaris puguin utilitzar el sistema de manera eficient i efectiva.

vi. Manteniment i suport continu: Després de la posada en marxa, es proporciona suport tècnic continu i es realitzen tasques de manteniment preventiu per garantir el funcionament òptim del sistema a llarg termini. Això pot incloure actualitzacions de software, calibracions regulars i inspeccions periòdiques dels equips.

En resum, el desenvolupament d'una instal·lació d'equips de monitorització implica un procés complet que abasta des de la planificació i disseny inicial fins al manteniment i suport continu del sistema en funcionament. Cada etapa és crucial per garantir la fiabilitat, precisió i eficàcia de la monitorització de dades d'energia.

4. Resultats

La instal·lació d'un equip de monitorització i un sistema de gestió energètica ofereix diversos beneficis significatius:

Optimització de l'ús d'energia: Amb l'equip de monitorització, es pot recopilar dades detallades sobre el consum d'energia i identificar àrees d'ineficiència. El sistema de gestió energètica permet analitzar aquestes dades i implementar mesures correctives per optimitzar l'ús d'energia, reduint els costos i millorant la eficiència global.

Reducció de costos: Mitjançant l'ús eficient de l'energia i la identificació de ineficiències, podrà reduir significativament els seus costos energètics. El sistema de gestió energètica facilita la identificació d'oportunitats d'estalvi i la implementació de mesures per aconseguir-les.

Millora de la sostenibilitat: Amb una millor gestió de l'energia reduirà la seva empremta de carboni i millorar la seva sostenibilitat ambiental. El sistema de gestió energètica permet seguir i avaluar l'impacte de les accions preses en la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i altres indicadors ambientals.

Presa de decisions: Amb dades en temps real i informes detallats proporcionats pel sistema de gestió energètica, els responsables de la presa de decisions poden fer ajustos i implementar estratègies basades en evidències per millorar el rendiment energètic de l'empresa.

En resum, la combinació d'un equip de monitorització i un sistema de gestió energètica proporciona les eines necessàries per gestionar eficaçment l'energia, reduir els costos i millorar la sostenibilitat de l'empresa.